Gabinet Kosmetyczny

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

 • 1 Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy akademaiciala.pl dostępny pod adresem internetowym https://akademiaciala.pl/, prowadzony jest przez Danutę Dzierżęga prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 642 114 27 23  REGON 272893725

 • 2 Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

 1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Ciała gabinet kosmetyczny Danuta Dzierżęga, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 642 114 27 23, REGON 272893725
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym  https://akademiaciala.pl/

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.                                                                           

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług.
 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Wolności 16; Czernica 44-282
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: akademiaciala64@gmail.com
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 605 963 615
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 56 1750 0012 0000 0000 2977 1693
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 • 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu ?? nie wiem

…………………………….,

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,,
 3. zainstalowany program FlashPlayer.
 • 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).                                                                                                        

 • 6 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny);

 1. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu poczty elektronicznej, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 2. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” i opłacić zamówienie
 • 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

 1. Odbiór na podany adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail)
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatności elektroniczne
 • 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w

Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

 1. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności elektronicznej przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Realizacja Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi Produktu na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i Unii Europejskiej
 • 9 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie powinno być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z

żadnymi kosztami.

 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1.wszystkie sprawy związane z reklamacjami (np problem z zakupem) oraz zażalenia złożyć należy wysyłać na adres mailowy akademiaciala64@gmail.com
  2.Sprzedawca rozpatruje reklamację i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach: do 10 dni roboczych
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).

 • 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę – także w celu marketingowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności   
AKCEPTUJĘ